trca

SKUProduct nameCatalog numberPrice 
010123191492-Methyl-7-methylamino-8-nitro-quinoxalineM322405159.00€Details
010123191502-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxalineM322407268.00€Details
010123479622-Methyl-8-quinoxalinesulfonyl ChlorideM326760268.00€Details
010123375252-Methylquinoxaline 1,4-DioxideM326390166.00€Details
010123336892-Phenoxy-4-nitro-benzophenoneP318800210.00€Details
010123336882-Phenoxy-4-nitro-benzophenone-13C6P318802268.00€Details
010126291982-PhenoxybenzaldehydeP297795210.00€Details
010126189292-PhenoxyethanolP297900210.00€Details
010123477802-Phenoxyethyl IsobutyrateP318550210.00€Details
010123172402-Phenoxyethyl-2,2’-thenylaminoethane, HydrochlorideP299450159.00€Details
010126219432-PhenoxyethylamineP318530210.00€Details
010126201622-PhenoxylanilineP298200210.00€Details
010123282242-Phenoxymethyl-7-phenylmethoxy-1H-benzimidazoleP301320210.00€Details
010123481512-Phenoxypropionic AcidP318815210.00€Details
010123362642-QuinoxalinecarboxaldehydeQ7652002080.00€Details
010126194162-Quinoxalinecarboxylic AcidQ765265195.00€Details
010123470952-Quinoxalinecarboxylic Acid Methyl EsterQ765270268.00€Details
010126194222-Quinoxalinecarboxylic Acid-d4 (Major)Q765267268.00€Details
010123375192-Quinoxalinemethanol Nitrate 1,4-DioxideQ765280166.00€Details
010126194432-QuinoxalinoneQ765285115.00€Details
010126549782-[(2',6'-Diisopropylphenoxy)methyl]phenylboronic acidD493493108.00€Details
010123449872-[(2-Cyclopentylphenoxy)methyl]-oxiraneC988570268.00€Details
010126481042-[(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)methyl]phenylboronic AcidI872760108.00€Details
010123240722-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxiraneM265700123.00€Details
010123257692-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane-d3M265702173.00€Details
010126637112-[(4'-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acidM304355108.00€Details
010123504892-[(4-Methoxyphenoxy)methyl]-2-propenoic AcidM265350268.00€Details
010126296052-[2,4-dibromo-6-[(4-oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidene)methyl]phenoxy]-acetic AcidD425620268.00€Details
010126296002-[2,4-dichloro-6-[(4-oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidene)methyl]phenoxy]-acetic AcidD432510268.00€Details
010126242042-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]-ethanolT790195268.00€Details
010126364272-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl MethanesulfonateT790290231.00€Details
010123224742-[2-(2-Aminophenoxy)ethoxy]-4-methyl-benzenamineA618925173.00€Details
010126262822-[2-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]acetonitrileH825560304.00€Details
010126273712-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoximeO844995268.00€Details
010126316702-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrileO846565210.00€Details
010126362152-[4-(2',4'-Dichloro-5'-hydroxyphenoxy)phenoxy]propionic Acid Sodium SaltD434685268.00€Details
010123541212-[4-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenoxy)phenoxy]propanoic Acid Methyl EsterD434675268.00€Details
010123541082-[4-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenoxy)phenoxy]propanoic Acid Methyl Ester-13C, d3D434677268.00€Details
010126434742-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-(1-methylethyl)-propanamideC370025231.00€Details
010126355162-[4-(4-Methyl-5-phenyl-3-isoxazolyl)phenoxy]-N-4-morpholinyl-acetamideM327500304.00€Details
010126603822-[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetohydrazideB288978108.00€Details
010123516182-[4-[(5,6-Dichloro-2-benzoxazolyl)methylamino]phenoxy]propanoic Acid Ethyl EsterD432000268.00€Details
010126355142-[4-[5-Methyl-2-(3-pyridinyl)-4-oxazolyl]phenoxy]-N-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-acetamideM329085268.00€Details
010126275672-[syn-2-Phenoxy-hex-3-yl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-oneP318580376.00€Details
010126420202-[[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]methyl]-1,3-dioxolaneT790185231.00€Details
010126183942-[[4-(Phenylmethoxy)phenoxy]methyl]-oxiraneP301340268.00€Details
010126390022-[[[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)ethyl]amino]carbonyl]-hydrazinecarboxylic Acid Ethyl EsterD452675188.00€Details
010123172182’-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-3’-O-(phenoxythioncarbonyl)-5’-O-trityluridineB691650159.00€Details
010126530133,3-Dimethyl-3,4-dihydro-1h-quinoxalin-2-oneD456915108.00€Details
010126687173,4-Dichlorophenoxyacetic acidD474155231.00€Details
010126558633,4-Dihydro-3-oxo-2-quinoxalinecarboxylic acidD450533108.00€Details
010123289663,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic AcidD449015173.00€Details
010123289633,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic AcidD449065159.00€Details
010123289653,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid Methyl EsterD449075210.00€Details
010126694813,5-Diiodo-4-(4-methoxyphenoxy)-benzenepropanoic Acid Ethyl EsterD455193130.00€Details
010126386213,5-Diiodo-4-(4-methoxyphenoxy)phenethylcarbamic Acid tert-Butyl EsterD466070188.00€Details
010126276673,5-DimethylphenoxymethyloxiraneD476575253.00€Details
010123537043,8-Dimethyl-2-nitro-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalineD476000152.00€Details
010123273743,8-Dimethyl-2-nitro-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline-d3D476002268.00€Details
010126637093-((2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)phenoxy)methyl)phenylboronic acidC432688108.00€Details
010126637103-((4'-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl)phenylboronic acidM304358108.00€Details
010123217123-(11-Amino-3,6,9-trioxaundecanoxy)benzoic Acid Methyl Ester Trifluoracetic Acid saltA631910253.00€Details
010123217103-(11-Boc-amino-3,6,9-trioxaundecanoxy)benzoic Acid Methyl EsterB621180173.00€Details
010126585853-(2-Bromophenoxy)propanenitrileB687383108.00€Details
010126521923-(2-Chlorophenoxy)propan-1-amine HydrochlorideC350370108.00€Details
010126491403-(2-Chlorophenoxymethyl)phenylboronic acidC427978115.00€Details
010123489583-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-(4-carboxyphenoxy)-1H-pyrazoleH9420809838.00€Details
010126365893-(2-Methoxyphenoxy) Lactic AcidM265500224.00€Details
010123421483-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2,3,4,5,10,11-hexahydro-11-(3-phenoxyphenyl)-1H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-1-oneD460945268.00€Details
010123421493-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2,3,4,5,10,11-hexahydro-11-(3-phenoxyphenyl)-1H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-1-one-d5D460947268.00€Details
010123483883-(3,5-Dimethylphenoxy)propane-1,2-diolD469575144.00€Details
010126491463-(3-chlorophenoxymethyl)phenylboronic acidB405058130.00€Details
010126630233-(3-Hydroxyquinoxalin-2-yl)propanoic acidH953443108.00€Details
010126534343-(4'-Heptyloxyphenoxymethyl)phenylboronic acidH288005108.00€Details
010123283023-(4'-Hydroxy)phenoxybenzoic AcidH951225253.00€Details
010126425203-(4-(2-Butyl-5-methylsulfonamido)benzofuran-3-carbonyl)phenoxy)propyl MethanesulfonateB694030268.00€Details
010123519053-(4-(Hydroxymethyl)phenoxy)phenolH948030268.00€Details
010126250223-(4-Amino-3,5-dibromophenoxy)-2,4,6-tribromobenzenamineA610660231.00€Details
010126556343-(4-Bromophenoxy)propanenitrileB687388108.00€Details
010126491433-(4-chlorophenoxymethyl)phenylboronic acidB405060246.00€Details
010126480413-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)phenylboronic AcidF594933108.00€Details
010126584583-(4-Fluorophenoxy)benzoic acidF621408144.00€Details
010126511953-(4-Fluorophenoxy)phenylboronic acidF621150166.00€Details
010126484643-(4-Fluorophenoxy)propan-1-amineF594010108.00€Details
010126507713-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine HClF594025108.00€Details
010126544353-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acidH972743108.00€Details
010126380973-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amineP301390123.00€Details
010126571653-(5-Bromo-2-chlorophenoxy)methylpyridineB684203108.00€Details
010126544863-(Butylcarbamoyl)phenoxyacetic acidB690803152.00€Details
010126661163-(Perfluorooctyl)-1,2-propenoxideP336288152.00€Details
010126425013-(Phenoxy-13C6)benzoic AcidP228012326.00€Details
010126462103-Amino-2-(2-fluorophenoxy)pyridineA608485159.00€Details
010126172063-Amino-4-cyano-5-(4-phenoxyphenyl)pyrazoleA603990268.00€Details
010123422303-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-phenoxy-benzoic Acid Methyl EsterA581970268.00€Details
010123278453-Bromomethyl-1-chloro-4-(4-methoxy-2-nitrophenoxy)benzeneB685320253.00€Details
010123194753-Bromomethyl-3-[6-(4-chlorophenoxyl)-hexyl]-tetrahydropyrrolo[2,1-c] [1,4]oxazine-1,4-dioneB685325123.00€Details
010126589773-Bromophenoxyacetic acidB687228108.00€Details
010126618903-Chlorophenoxyacetic acidC428190108.00€Details
010126608593-ChlorophenoxyacetonitrileC428238108.00€Details
010126581363-Cyano-2-phenoxypyridineC988043108.00€Details